Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). W związku z tym, chcemy poinformować Państwa o zasadach przetwarzania przez KOMINY S.A. w Wieliczce, Waszych danych osobowych oraz o przysługujących Wam w związku z tym prawach. Zależy nam, abyście mieli kompletną wiedzę, a tym samym pełen komfort współpracy z Nami. Jednocześnie zapewniamy, że należycie dbamy o Waszą prywatność i w żaden sposób nie zwiększamy naszych uprawnień. Wasze dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie możecie wycofać w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami poniższej „Klauzuli informacyjnej o ochronie danych osobowych”.


Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest KOMINY S.A. z siedzibą w Wieliczce, ul. Sienkiewicza 11B, 32-020 Wieliczka, NIP: 8681965517.
 2. Gromadzimy dane osobowe uzyskane podczas współpracy z Państwem, w szczególności:
  • imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, dane podmiotu, numer telefonu, stanowisko,
  • w przypadku firm dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, adres dostawy, numer rachunku bankowego.
 3. Gromadzimy Dane osobowe w następujących celach:
  • zawierania i realizacji łączących nas umów oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług,
  • realizacji obowiązków KOMINY S.A. przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych   
  • ochrony naszych praw zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych.
  • ochrony praw KOMINY S.A. zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,
  • przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.
 4. KOMINY S.A. może przekazywać dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:
  • podmiotom, z którymi KOMINY S.A. ma zawartą umowę współpracy w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków KOMINY S.A. przewidzianych prawem, ochrony praw KOMINY S.A. zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z KOMINY S.A. umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez KOMINY S.A.,
  • organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.
 5. KOMINY S.A. zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i KOMINY S.A..
 6. Ponadto, macie Państwo prawo do:
  • Żądania dostępu do Danych osobowych
   Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od KOMINY S.A. potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. KOMINY S.A. dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
  • Sprostowania Danych osobowych
   Mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
  • Usunięcia Danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”)
   Mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a KOMINY S.A. ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,
  • Ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych
   W takim przypadku, KOMINY S.A.  wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,
  • Przenoszenia Danych osobowych
   Pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez KOMINY S.A.  oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,
  • Sprzeciwu
   W pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na KOMINY S.A. może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie podmiotu danych, prosimy o informację na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane kontaktowe:

 +48 12 356 57 23
biuro@kominysa.pl
32-020 Wieliczka, ul. Sienkiewicza 11B

zobacz więcej